You searched for שי פיאטיגורסקי | יוצאים לשינוי
שי פיאטיגורסקי

האפל והיפה של הנפש

שי פיאטיגורסקי

לעצור לרגע ולקבל חיבוק על חשבון הרשויות. בדרך כלל הנשים היו בוחרות בנשים, והגברים גם להם הייתה נטייה מולדת...

לעצור לרגע ולקבל חיבוק על חשבון הרשויות. בדרך כלל הנשים היו...