You searched for שולי דובינר | יוצאים לשינוי
שולי דובינר

פסיכומטרי

שולי דובינר

הבחינה הפסיכומטרית הבחינה הפסיכומטרית בוחנת מיומנויות בנושאים מגוונים ובזמן קצר, וההשפעה שלה על העתיד...

הבחינה הפסיכומטרית הבחינה הפסיכומטרית בוחנת מיומנויות בנושאים...

“רציתי לדעת למה” – הישיבה התיכונית והאולפנא בסיפוריהם של דתיים שעזבו את אורח החיים הדתי

המחקר בוחן את עזיבת הדת בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית בישראל. במחקר מתוארים מאפייני הרקע והגורמים לעזיבה,...

המחקר בוחן את עזיבת הדת בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית בישראל....