You searched for אבי תפילינסקי | יוצאים לשינוי
אבי תפילינסקי

שינוי

נחום מנדל

...לתל אביב, אבי עזר לי להעביר את הדירה. הידיעה שהפכתי לחילוני הושרשה בהוריי זה לא מכבר. אמי בילתה בחברתי יום...

...לתל אביב, אבי עזר לי להעביר את הדירה. הידיעה שהפכתי לחילוני...

התורה (עדיין) מונחת בקרן זווית

אבי תפילינסקי

...עם אלוקים, . אם נתבונן נראה, שבזמנינו שוב אנו נתקלים בקושי לתרגם את הסיפורים אודות ה"אלוהים" שבתלמוד,... קרא...

...עם אלוקים, . אם נתבונן נראה, שבזמנינו שוב אנו נתקלים בקושי לתרגם...